Varen ble lagt i handlekurven din!

Til betaling Fortsett å handle

Salgsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Matrix Pro Audio AS

 

NB:Vi har nå forbehold om prisjusteringer på alle produkter på grunn av den svake og ustabile kronekursen.

 

1.Generelt

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i

Bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. PARTENE

Selger er Matrix Pro Audio
Kjøper er den person som foretar bestillingen.
 

3. PRISER

Prisene på websidene kan til enhver tid forandres uten varsel ved valutajusteringer!
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, toll, og lignende) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.Fraktkostnader på større varer må alikevel utregnes manuelt etter avtale med selger!Dette vil bli lagt manuelt i kjøpesum.

 

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. ORDREBEKREFTELSE

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt eller utlevert fra selgeren til
kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort  eller debetkort  ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren
(kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir
belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
3
Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved
spesialbestillinger, kan selgeren kreve dette.
Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved
utlevering av varen ved postoppkrav.6

 

7. LEVERING M.V.

Alle varer sendes med Posten/Bring,evt.med budbil hvis innenfor Oslo/Bærum,eller kan hentes etter avtale på selgers adresse i Bærum.

 

8. RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. ANGRERETT

Alle varer har 14 dagers angrerett så lenge de er bestilt over nettbutikk.
Kjøperen må sende varen tilbake til selgeren i samme stand som da den ble motatt av kjøper.I uåpnet originalemballasje.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke
kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt,eller hvor det er registrert hos produsent.
Det er ikke angrerett for spesialbestilte varer,software eller plug in lisenser,eller produkter som inneholder software/hardware som kunden må aktivere og registrere i sitt eller andres navn.Dette gjelder bl.a.alle Produkter fra Universal Audio,Townsend Labs,Slate Digital,Focusrite,Softube,Audient,Native Instruments,Zoom,SonarWorks,Steinberg,Native Instruments,Ableton,MOTU,etc.hvor det krever at Hardware og/eller software blir aktivert og registrert på kjøper sin brukerkonto hos produsent.Det er heller ikke angrerett på Datautstyr fra OWC(OtherWorld Computing)eller Apple Computer.Det er ingen angrerett på spesialbestilte varer.
Angrerettsloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.
Angrerettsloven gjelder ikke ved salg til bedrifter,enkeltmannsforetak,offentlige institusjoner,kommunale og statsforetak.Kjøper betaler de utlegg selger har hatt i forbindelse med frakt av varen til kjøper.Kjøper må selv stå for og selv betale for returfrakt av varen.

Ved bruk av angrerett på produkter som er betalt via Klarna konto/Klarna delbetaling,kan selger trekke fra 4% av kjøpesummen da dette er de transaksjonsgebyr/utgifter selger har i forbindelse med salg som går via Klarna.

 

10.UNDERSØKELSE AV VAREN

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid,og senest to uker.
etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

12. KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader.
 

13. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte
uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.
Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr.250,-+ frakt og returfrakt av varen.
Ved unnlatelse å hente varer som er spesialbestilt fra leverandør,påløper det et gebyr på 20% av varens verdi!
 
14.Garanti og Reklamasjon
 
Garanti gis av Produsent,distributør eller forhandler,og gjelder alle feil som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet.Hvis det er påvist at bruker har gjort inngrep i et produkt,eller hvis feil skyldes ukyndig bruk eller behandling,gjelder ikke lenger garantien,og alle forpliktelser til selger bortfaller.
For salg til privatpersoner gjelder forbrukerkjøpsloven.For salg til bedrifter,enkeltmannsforetak,kommunale og statsforetak,gjelder Kjøpsloven.
Frakt av utsyr til garantireperasjoner,skal dekkes av kjøper.
 
 

15. PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.
9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
7
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi
kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal
bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom
han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun
ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

16. KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke
oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig
fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av
stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.